الهی! ریاضتِ همه عمر نمی فروشم و نماز همه شب عرضه نمی کنم و روزه ی همه عمر نمی گویم و ختم های قرآن نمی شمارم و اوقات و مناجات و قربت باز نمی گویم و تو می دانی که به هیچ باز نمی نگرم و این که به زبان شرح می دهم، نه از تفاخر و اعتماد است بلکه شرح می دهم که از هر چه کرده ام، ننگ می دارم و این خلعتم تو داده ای که خود را چنین می بینم.