سرگرمیهایی از احکام

در این قسمت، اعدادی از احکام طبق سؤالهایی که مطرح شده را باید در این جدول قرار داد و با پرنمودن این جدول، حاصل جمع هر یک از ستونهای افقی و عمودی بیست خواهد شد.

1. تعداد رکعات نمازهای یومیه.

2. تعداد سلامها در نماز.

3. تعداد رکوع در نماز آیات.

4. اعضای سجده.

5. ارکان نماز.

6. تعداد رکعات نماز عصر.

7. سوره های سجده دار قرآن.

8. تعداد رکعات نماز عید قربان.

9. تعداد نمازهای واجب.

10. رکعتهای نماز مغرب.

11. تعداد تکبیرات نماز میت.

12. واجبات نماز.

13. تعداد رکعات نماز عشا.

14. تعداد پاک کننده ها.

15. تعداد شرایط لباس نمازگزار.

پاسخنامه:

6 - 10 - 4 - 11 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 - 4 - 5 - 7 - 10 - 3 - 17