*گلچینی از آیه های زیبای قرآن برای زندگی پیامک قرآنی

ندای وحی

قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

*گلچینی از آیه های زیبای قرآن برای زندگی پیامک قرآنی

اکبر احمدی
ندای وحی قرآنی ،اعتقادی،مذهبی ، تربیتی

*گلچینی از آیه های زیبای قرآن برای زندگی پیامک قرآنی

قرآن کریم

*گلچینی از آیه های زیبای قرآن برای زندگی پیامک قرآنی

""" جمعه های انتظار """

آیه 135 سوره آل عمران

نیکان آنها هستند که هرگاه کار ناشایست از آنها سرزند یا ظلمی به نفس خویش کنند(گناه)خدا را به یاد می آورند و از گناه خود به درگاه خود گناه و استغفار می کنند زیرا که می دانند جز خدا هیچکس نمی تواند گناه خلق را بیامرزد و آنها هستند که اصرار در کار  زشت نکنند چون به زشتی معصیت آگاهند

 

 """ جمعه های انتظار """

آیه 216 سوره بقره

اما چه بسیار شود که شما چیزی را ناگوار و بد می دانید ولی در حقیقت به خیر و صلاح شماست(و گاهی چیزی را خوب می دانید و آن بر شما بد است) و خداوند به مصالح امور داناست و شما نادانید

 """ جمعه های انتظار """

 

آیه 108 سوره انعام

شما  مومنان دشنام به آنانکه غیر خدا را می خوانند ندهید تا مبادا آنها نیز از روی دشمنی و جهالت خدا را دشنام دهند

 """ جمعه های انتظار """

 

آیه 16سوره  آل عمران

اگر خدا را دوست دارید،پس مرا پیروی کنید تا خداوند شما را دوست بدارد

 """ جمعه های انتظار """

 

آیه 31  سوره آل عمران

  ای پروردگار ما، ما ایمان آوردیم پس گناهان ما را بیامرز وما را از عذاب آتش حفظ کن 

 """ جمعه های انتظار """

 

آیه 3 سوره طلاق

هر کس بر خدا توکل کند،خداوند او را کافی است  

 """ جمعه های انتظار """

 

آیه 144 سوره آل عمران

محمد (ص) فرستاده ی خداست؛ پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند، آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود شما به عقب بر می گردید!؟ و هرکس به عقب باز گردد،هرگز به خدا ضرری نمی زند و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش خواهد داد

 

 """ جمعه های انتظار """

آیه 114 سوره هود

ونماز را در دو طرف روز(صبح و شب) بپا دارید و نیز در ساعات تاریکی شب که البته با خوبی ها و نیکوکاری های شما بد کاریهایتان را نابود می سازید(نماز با سخن که حسنات شما،بدی ها را محو می کند)که یادآوری است برای اهل ذکر

 """ جمعه های انتظار """

 

آیه 20 سوره حدید(و مَا الحَیواةُ الدّنیا اِلّا متاعُ الغُرور)

بدانید که زندگی در دنیا چیزی جز متاع فریب و غرور نیست!

 """ جمعه های انتظار """

آیه 23 سوره حدید

(تقدیر حق را بدانید)تا هرگز از آنچه از دست داده اید دلتنگ نشوید و به آنچه به شما می دهدمغرور و دلشاد نگردید و خدا دوست دار هیچ متکبر خود ستایی نیست

 """ جمعه های انتظار """

 

آیه 7 سوره مجادله

هیچ رازی سه کس با هم نگویند جز آنکه خدا چهارمین آنهاست،اگر پنج کس باشند خداوند ششمین آنهاست وهمچنین بیشتر از اینها،جز آنکه هر کجا باشند او با آنهاست،سپس روز قیامت همه را به(نیک و بد)اعمالشان آگاه خواهد ساخت که خدا به کلیه امورعالم داناست

 

 """ جمعه های انتظار """

آیه 8 سوره جمعه

بگو:عاقبت مرگی که از آنها فرار می کنید شما را البته ملاقات خواهد کرد و پس از مرگ به سوی خدایی که دانای پیدا و پنهان است بازگردانیده می شوید و او شما را به آنچه می کرده اید آگاه می سازد

 """ جمعه های انتظار """

 

آیه 8 سوره آل عمران

پروردگارا دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و ما را از لطف خود رحمتی عطا فرما،که تویی بسیار بخشنده

 """ جمعه های انتظار """

 

آیه 4 سوره تغابن

او آنچه را که در آسمانها و زمین است و آنچه را که شما پنهان و آشکار کنید همه را می داند و خدا به اسرار دلها نیز داناست

 """ جمعه های انتظار """

 

آیه 1 سوره تغابن

هرچه در آسمانها و زمین است همه به تسبیح خدا مشغولند که سلطنت ملک هستی و ستایش اهل عالم برای اوست و او بر هر چیز تواناست

 """ جمعه های انتظار """

 

آیات 11 و 12 سوره حجرات

ای مردمان با ایمان هیچ گروهی از شما گروه دیگر را مسخره نکند،شاید آنها از خود اشان بهتر باشند و زنان زنان دیگر را مسخره ننمایند،شاید که مسخره شوندگان بهتر از آنان باشند و از یکدیگر عیب جویی نکنید و با لقبهای ناپسند سرزنش ننمایید و هر که توبه ننماید پس اینان ستمگرانند،، شما که ایمان دارید از بسیاری گمانها(بدبینی) بپرهیزید که بعضی گمان ها گناه است، کنجکاوی در احوال دیگران مکنید و غیبت همدیگر را نکنید،آیا دوت دارید فری از شما که گوشت مردار برادرش را بخورد؟!طوری که شما آن را بد می شمارید،از خدا بترسید که خدا توبه پذیر و مهربان است

 

 """ جمعه های انتظار """

سوره يونس آيه 44:
خدا هرگز به هيچ کس ستم نخواهد کرد ولي مردم خود در حق خويش ستم مي کنند

 """ جمعه های انتظار """

سوره آل عمران آيه 40 :
چنين است كار خدا (هرگز نيازمند به اسباب نيست)هر چه بخواهد مي كند

 """ جمعه های انتظار """

سوره نساء آيه 19:
بسيار چيزها ناپسند شماست و حال آنکه خدا در آن، خير بسياربراي شما مقدر فرموده است

 """ جمعه های انتظار """

سوره نساء آيه 79:
هر چه از انواع نيکويي به تو رسد ازجانب خداست وهر بدي رسد از نفس توست

 """ جمعه های انتظار """

سوره نساء آيه 111:

هر که گناهي کند به خود زيان رسانيد

 

 """ جمعه های انتظار """

سوره نساء آيه 108:


مردم خيانت كار در كار خيانت از خلق شرم مي كنند و از خدا شرم نمي كنند

 

 

سوره نساء آيه 147:
اگر شما از لطف خدا شكر گزار باشيد و به او ايمان آريد،خدا چه غرضي دارد كه شما را عذاب كند؟

 

 """ جمعه های انتظار """

سوره بقره آيه 44:

آيا مردم را به نيکي دعوت مي کنيد، اما خودتان را فراموش مي نماييد

 """ جمعه های انتظار """

سوره بقره آيه 276 :
خدا سود ربا را نابود گرداند

 """ جمعه های انتظار """

 

سوره نساء آيه 94:
خدا به هر چه کنيد از باطن شما کاملاً آگاه است.

 """ جمعه های انتظار """

سوره اعراف آيه 205:
خداي خود را با تضرع و پنهاني و بي آن که آواز بر کشي در دل خود در صبح و شام ياد کن و از غافلان مباش.

 """ جمعه های انتظار """

سوره بقره آيه 249 :
چه بسيار شده که به ياري خدا گروهي اندک بر سپاهي بسيار غالب آمده اند

 """ جمعه های انتظار """

سوره آل عمران آيه 159:
آنچه خود تصميم گرفتي با توکل به خدا انجام ده که خدا آنان که بر او اعتماد کنند را دوست دارد وهمه را ياري کند.

""" جمعه های انتظار """

سوره نساء آيه 146:
اگر(درباره ي خلق) به پنهان يا آشکار نيکي کنيد، يا از بدي ديگران درگذريد (بسيارمحبوب خداست) كه خدا هميشه از بدي ها درمي گذرد.

 """ جمعه های انتظار """

سوره نساء آيه 76:
مکر و سياست شيطان بسيار سست و ضعيف است.

 """ جمعه های انتظار """

سوره بقره آيه 200 :
بعضي مردم (كوتاه نظر) از خدا تنها تمناي متاع دنبوي كنند و آنان را از نعمت آخرت نصيبي نيست.

 """ جمعه های انتظار """

سوره نساء آيه 86:
هر گاه کسي شما را ستايش کند، شما نيزبايد به ستايشي مثل آن يا بهتر پاسخ دهيد.

 """ جمعه های انتظار """

سوره بقره آيه 216 :
چه بسيار شود كه چيزي را دوست داريد و در واقع شر و فساد شما در آن است.

 """ جمعه های انتظار """

سوره انعام آيه 17:
اگر از خدا به تو ضرري رسد، هيچ کس جز خدا نتواند تو را از آن ضرر برهاند و اگر از او چيزي به تو خيري رسد( هيچ کس تو را از آن چيز منع نتواند کرد).

 """ جمعه های انتظار """

سوره نساء آيه 19:
بسيار چيزها ناپسند شماست و حال آنکه خدا در آن، خير بسياربراي شما مقدر فرموده است.

 

 """ جمعه های انتظار """

سوره اعراف آيه 201:
چون اهل تقوي را از شيطان وسوسه و خيالي به دل فرا رسد همان دم خدا را به ياد آرند و همان لحظه بصيرت و بينايي پيدا کنند.

 """ جمعه های انتظار """

سوره آل عمران آيه 193:
پروردگارا! از گناهان ما درگذرو زشتي كردار ما را بپوشان و محو ساز و هنگام جان سپردن ما را با نيكان و صالحان محشور گردان.

 """ جمعه های انتظار """

سوره انعام آيه 59:
هيچ برگي از درخت نمي افتد مگر آن که او آگاه است.

 """ جمعه های انتظار """


نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:


موضوعات مرتبط: پیا مک های قرآنی
برچسب‌ها: پیامک قرآنی, اس ام اس قرآنی, آیات پندآموز, آیان عبرت آموز قرآن

تاريخ : جمعه 3 / 10 / 1399 | 9:14 | نویسنده : اکبر احمدی |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.