گاهی وقت ها نفر اول شده ای ولی به جایگاه دیگران حسرت می خوری.

گاهی وقت ها باید به خاطر جایی که هستی شاد باشی.

گاهی وقت ها متوجه جایی که ایستاده ای نیستی.

گاهی وقت ها نگاه دیگران برایت مهمتر از نگاه خودت به زندگی می شود .

گاهی وقت ها صدای دیگران نمی گذارد آنچه را که باید بشنوی.

گاهی وقت ها می بازی اما شاید که به هدف نزدیکتر شده باشی.

گاهی وقت ها داشته هایت بیشتر از ادعایی است که برنده ها دارند.

گاهی وقت ها لازم است هر جا که هستی از خودت راضی باشی.