یا رب خودت مواظب شاه غریب باش

او را ولی و ناصر و کهف و حبیب باش

ما زخم می زنیم به او با گناهمان

یا رب خودت به زخم دل او طبیب باش

او آخرین امید دل خلق عالم است

یا رب خودت مراقب اَم ُیجیب باش

تا آن زمان که دولت او گردد استوار

یا رب نگاهبان امیر غریب باش

از آه عشق یک مَهِ دُردانه مانده است

یا رب مواظب پسر نور و سیب باش

ما مرد استقامت و یاریش نیستیم

تنهاست شاه ما ، تو برایش مُجیب باش

یا رب مراقب دل پر داغ و خون او

وقتی که خواند روضه خدالتریب باش

 

مجيد خضرايي
 
*********************

با سنگ هر گناه پرم را شکسته ام

آه ای خدا!کمرم را شکسته ام

نه راه پیش مانده برایم نه راه پس

پلهای امن پشت سرم را شکسته ام

من دانه دانه اشک خودم را فروختم

نرخ طلایی گهرم راشکسته ام

دیگرمرا نشان خودم هم نمی دهند

آیینه های دوربرم را شکسته ام

صدبار توبه کردم و غرق خجالتم

چون عهدهای معتبرم را شکسته ام

دنیا شکست خورده تر از من ندیده است

حالا به سنگ خورده سرم را شکسته ام

آرام کن مراودر آغوش خودبگیر

حالا که بغض شعله ورم را شکسته ام

راهم بده به باغ شــــــــــجرهای طیّبه

من توبه کرده ام ! تبرم را شکسته ام

*********************