در خانه خولی عجبا ایه نور است
یا راس حسین است که مصباح تنور است