ادریس از پیامبران مقرب درگاه الهی بود.

روزی واسطه شد تا خداوند از عذاب یکی از ملائکه چشم بپوشد.

آن ملک پس از بخشش از جانب خدا به ادریس گفت:

حال به به پاس خدمتی که به من کردی بگو تا کاری برایت انجام دهم.    

ادریس گفت:دوست دارم طبقات آسمان را ببینم.

ملک ادریس را با خود به آسمان برد. بین آسمان چهارم و پنجم شخصی بود که با دیدن ادریس

سخت شگفت زده شد. ادریس  پرسید: تو کیستی و چرا از دیدن من تا این حد حیرت کردی؟

 آن شخص گفت: من عزراییل هستم .

خداوند به من امر فرموده بود که هم اکنون جان ادریس پیامبر را بین آسمان چهارم و پنجم

بگیر من با خود فکر می کردم چگونه؟ که  ناگهان تو را اینجا دیدم.

بدین ترتیب ادریس پیامبر بین آسمان چهارم و پنجم توسط عزرائیل قبض روح شد.