•**• روز جهانی مسلمانان •**•

•*
*• ویژه نامه روز قدس •**•

ویژه نامه قبله اول و بزرگداشت روز قدس
 
تنها نقطه ی مشترک آسمان و زمین این سرزمین بی موعود، غربت است.
انگار سرنوشت این خاک با غربت عجین شده است.