شکّی نیست که وحدت یک ملّت و انسجام پیروان یک مکتب باعث عزّت و قدرت و شوکت آنان می شود، و به این جهت در طول تاریخ کسانی با قدرت و پیروز بوده اند که انسجام و وحدت خویش را حفظ کرده اند. حتی پیروان باطل نیز آنگاه توانسته اند به مقاصد شیطانی خویش دستیابند که انسجام و وحدت خویش را بر محور منافع مشترک حفظ نموده اند جامعه و ملّت اسلام نیز از این قاعده مستثنی نیست، عزّت و اقتدار جامعه اسلامی در گرو اتحاد و انسجام آنها است چنان که ذلّت و خواری و بیچارگی

بسیار زیبا ست گوش کنید