پی نوشت:

[1]. برگرفته از سایت فرهنگ سرای دختران.
[2] . الکافی، ج6، صص 5-7.
[3] . وسائل الشیعه، ج 21، صص 362 و 363.
[4] . وسائل الشیعه، ج21، ص 367.
[5] . مستدرک ­الوسائل، ج15، ص116، ح17708.
[6] . همان، ح17702.
[7] . همان، ح17700.
[8] . همان، ح17709.
[9] . همان، ح17701.
[10] . من لایحضره ­الفقیه، ج3، ص482، ح 4693.
[11] . الکافی، ج6، ص5، ح12.
[12] . من لا یحضره ­الفقیه، ج3، ص 482، ح4699.
[13] . همان، ح 4700.
[14] . الکافی، ج6، ص5، ح7.