کدام بهتر است؟

در این قسمت جلو هر یک از عبارات زیر که بهتر است علامت بگذارید!

1. قرض دادن / صدقه دادن

2. نماز خواندن / نماز را بر پا کردن

3. نماز با کسالت / نماز با نشاط

4. علم با عمل / علم بدون عمل

5. زیبایی مسجد / معنویت مسجد

6. خدمت به مردم / بندگی خدا

7. خشنودی خلق / خشنودی خداوند

8. دیگری وصی انسان باشد / خود انسان، وصی خود باشد

9. سلام دادن / جواب سلام

10. از نعمتها استفاده کنیم تا عبادت نماییم / زنده بمانیم تا بخوریم و بیاشامیم

11. کناره گیری از مردم و عبادت / در میان مردم و عبادت

12. ما برای تفریح / تفریح برای ما

13. ما برای دنیا / دنیا برای ما

14. خوب بودن در میان خوبان / خوب بودن در میان بدان