م
ا منتظریم که از سفر برگردی
یک روز شبیه رهگذر برگردی

ما منتظر توایم آقا نکند
یه جمعه غروب بی خبر برگرد
ی