اگر کسی درطلب ، جدیت و خلوص داشته باشد

   در ودیوار به اذن الله ، معلمش خواهد بود

 وگرنه سخن پیامبر(ص) هم در او اثری نخواهد کرد 

چنانچه در ابو جهل هم اثر نکرد

«آیت الله بهجت (ره)»